Codul fiscal*

 1163-XIII  din  24.04.1997

 

TITLUL IX

TAXELE RUTIERE

 

Capitolul 1

DISPOZIŢII GENERALE

Articolul 335. Sistemul taxelor rutiere

(1) Taxele rutiere sînt taxe percepute pentru folosirea drumurilor şi/sau a zonelor drumului public şi/sau zonele de protecţie a acestuia din afara perimetrului localităţilor.

(2) Sistemul taxelor rutiere include:

 1. b) taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta);

Articolul 336. Noţiuni generale

14) Vinietă – taxă pentru folosirea drumurilor din Republica Moldova de autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova şi de remorcile ataşate la acestea, a cărei plată se atestă printr-o confirmare valabilă pentru o anumită perioadă.

 

Capitolul 3

TAXA PENTRU FOLOSIREA DRUMURILOR REPUBLICII MOLDOVA

DE CĂTRE AUTOVEHICULELE NEÎNMATRICULATE

ÎN REPUBLICA MOLDOVA (VINIETA)

 

Articolul 344. Subiecţii impunerii

(1) Subiecţi ai impunerii sînt persoanele fizice şi persoanele juridice posesoare de autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova, care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

(2) Nu sînt subiecţi ai impunerii:

 1. a) persoanele fizice şi persoanele juridice rezidente care plasează autovehicule în regim vamal de import;
 2. b) posesorii de autovehicule înmatriculate în alte state, care dispun de autorizaţie de transport rutier internaţional tip “Scutit de plata taxelor”;
 3. c) misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora, în cazul autovehiculelor clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcilor ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716.

 

Articolul 345. Obiectul impunerii

(1) Obiect al impunerii este autovehiculul neînmatriculat în Republica Moldova care intră pe teritoriul Republicii Moldova sau care îl tranzitează.

(2) Nu constituie obiect al impunerii autovehiculele din dotarea forţei militare străine, în conformitate cu tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 346. Cotele impunerii

(1) Cotele taxei se stabilesc în euro, conform anexei nr.2 la prezentul titlu.

(2) Pentru autovehiculele care transportă mărfuri periculoase, cota stabilită a taxei se dublează.

(3) În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depăşită, organele abilitate cu funcţie de control în transport rutier întocmesc un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării vinietei sau privind depăşirea perioadei de valabilitate a vinietei, cu aplicarea sancţiunii în conformitate cu prevederile art.2873 din Codul contravenţional, iar Poliţia de Frontieră nu va permite ieşirea din ţară a mijloacelor de transport respective pînă nu se va prezenta dovada de achitare a vinietei pentru toată perioada aflării în Republica Moldova şi a amenzii aplicate.

 

Articolul 347. Modul de calculare şi de achitare a taxei

(1) Taxa se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pe perioada specificată la art.3471 alin. (1).

(2) Subiecţii impunerii achită taxa la punctele desemnate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldoveneşti sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plăţii. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeaşi zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.

(3) La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei. Forma confirmării şi lista de documente în baza cărora se eliberează confirmarea se stabilesc de către organul central de specialitate al administraţiei publice din domeniul transporturilor rutiere.

(4) Subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.

(5) În cazul autobuzelor, camioanelor cu/sau fără remorcă, tractoarelor rutiere cu/sau fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depăşeşte limitele admise), subiecţii impunerii sînt obligaţi să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei doar în cazul circulaţiei unităţilor de transport respective pe drumurile publice.

 

Articolul 3471. Perioada şi termenele de valabilitate

(1) Subiecţii impunerii pot achita vinieta pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni.

(2) Perioadele de valabilitate se determină astfel:

 1. a) o zi – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii;
 2. b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 6 zile;
 3. c) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 14 zile;
 4. d) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 29 de zile;
 5. e) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 89 de zile;
 6. f) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 179 de zile;
 7. g) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilităţii şi următoarele 364 de zile.

(3) Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

(4) Dacă data de început a valabilităţii este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa.

 

Articolul 348. Înlesniri

(1) Prevederile prezentului capitol nu se aplică autovehiculelor înmatriculate în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere.

(2) Acordarea scutirilor în conformitate cu prezentul articol este condiţionată de acordarea unor drepturi reciproce de către statele respective.

(3) În cazul în care în statele cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere sînt percepute taxe rutiere contrar prevederilor acordurilor încheiate, pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele înmatriculate în statele respective se percep taxe conform normelor general stabilite.

(4) Ministerul Economiei şi Infrastructurii va informa Serviciul Vamal şi Poliţia de Frontieră despre statele în care se percep taxe pentru folosirea drumurilor contrar acordurilor încheiate. 

Anexa nr.2

Taxa

pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele

neînmatriculate în Republica Moldova (vinieta)

Nr.
crt.

Obiectul impunerii

Perioada,
zile

Taxa, euro

1

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea

7

4

15

8

30

16

90

45

180

85

2

Autovehiculele clasificate la poziţia tarifară 8703 şi remorcile ataşate la acestea, introduse pe teritoriul vamal de către persoanele fizice cu domiciliul în orice stat străin şi care deţin permis de conducere emis în ţara în care au domiciliu, declarate prin acţiune, aflate pe teritoriul vamal al Republicii Moldova

peste 180

180

se achită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, inclusiv perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile

3

Autobuze cu capacitatea:

   

a) de la 9 la 24 locuri inclusiv

1

6

 

7

24

 

30

48

 

90

120

 

12 luni

480

b) de peste 25 locuri

1

7

 

7

28

 

30

56

 

90

140

 

12 luni

560

4

Camioane cu/fără remorcă, tractoare rutiere cu/fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depăşeşte limitele admise), cu masă totală:

   

a) de pînă la 3,5 t inclusiv

1

5

 

7

20

 

30

40

 

90

100

 

12 luni

400

b) de la 3,5 la 10 t inclusiv

1

8

 

7

32

 

30

64

 

90

160

 

12 luni

640

c) de la 10 la 40 t inclusiv

1

11

 

7

55

 

30

112

 

90

280

 

12 luni

1120

 

 

LEGE Nr. 190 
din  27.07.2018

pentru modificarea unor acte legislative

    Publicat : 24.08.2018 în Monitorul Oficial Nr. 321-332     art Nr : 533     Data intrarii in vigoare : 24.09.2018

Parlamentul adoptă prezenta lege organică. 
    Art. I. – Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 247–248, art. 568), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (1):
    noțiunea „aparat de taxat” va avea următorul cuprins:
    „aparat de taxat – echipament de casă şi de control cu memorie fiscală, cu funcţii suplimentare de măsurare a timpului şi a distanţei parcurse, de calculare automată şi de indicare permanentă a sumei pe care o datorează clientul şi pentru care, la sfîrşitul cursei, emite un bon de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, conform tarifelor care au fost programate. Reglementările privind emiterea şi înmînarea bonului de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică  se aprobă de către Guvern;”
    la noţiunile „bilet” și „bilet de bagaje”, după textul „bon de casă emis” se introduce textul „ , pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică,”, iar cuvîntul „mașina” se substituie cu cuvîntul „echipamentul”;
    după noțiunea „program de transport rutier” se introduce o noțiune nouă cu următorul cuprins:
     „program unic computerizat – sistem unic de vînzare a biletelor de călătorie în transporturile rutiere de persoane prin servicii regulate contra cost, parte a sistemului de management integrat;”. 
    2. Articolul 7 se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:
    „(3) Organul central de specialitate are următoarele drepturi:
    a) să delege, în caz de necesitate, unele funcții autorităților administrative din subordine, cu excepția celor de promovare a politicii statului, precum şi instituțiilor publice în care are calitatea de fondator; 
    b) să instituie restricții temporare la modificarea programelor de transport rutier.”
    3. La articolul 34, alineatul (5) se abrogă. 
    4. La articolul 37: 
    alineatul (2) se abrogă; 
    alineatul (3) se completează în final cu textul: „Modalitatea de calcul al procentului de suprapunere se aprobă de organul central de specialitate.” 
    la alineatele (4) și (5), textul „stațiile şi capetele de rută” se substituie cu textul „localitățile intermediare și localitățile capăt de rută”;
    alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    „(6) În cazul programului de transport rutier în trafic internaţional, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de stații sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulație propus are stații care se află în graficele unor rute deservite de către alți operatori de transport rutier, între plecările din localitățile intermediare și localitățile capăt de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport internaţional trebuie să se asigure un interval de o oră. În cazul în care lungimea rutei pe teritoriul țărilor vecine nu depășește lungimea de 100 km inclusiv, la introducerea unei rute noi, la prelungirea rutei, la majorarea numărului de curse, la introducerea de stații sau la modificarea orelor, cînd graficul de circulație propus are stații care se află în graficele unor rute deservite de către alți operatori de transport rutier, între plecările din localitățile intermediare și localitățile capăt de rută comune cu ale unei curse incluse în programul de transport rutier interraional trebuie să se asigure un interval de 30 de minute.”
    5. Articolul 38:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins: 
    „(11) Transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic raional şi interraional se efectuează de către operatorii de transport rutier autohtoni în baza autorizaţiei de transport rutier de persoane prin servicii regulate, eliberată de Agenţie, împreună cu graficele de circulație, în baza deciziei organului central de specialitate al administrației publice în domeniul transporturilor rutiere.”
    la alineatul (14), după textul „20 de zile” se introduce textul „din momentul notificării”;
    alineatul (23) se abrogă.
    6. Articolul 39:
    se completează cu alineatul (11) cu următorul cuprins:
    „(11) În cazul transportului rutier contra cost de persoane prin servicii regulate în trafic internațional se interzice transportarea persoanelor între două puncte situate pe teritoriul Republicii Moldova.”
    alineatul (7) se completează cu literele h) și i) cu următorul cuprins:
    „h) acceptul autogării privind disponibilitatea acordării serviciilor de autogară pentru serviciul regulat solicitat;
    i) extrasul din Registrul operatorilor de transport cu lista unităților de transport notificate.”
    la alineatul (13), cuvîntul „soluționate” se substituie cu cuvîntul „examinate”;
    articolul se completează cu alineatele (151) și (152) cu următorul cuprins:
    „(151) Agenția va notifica operatorul de transport rutier cu privire la eliberarea autorizaţiei, acesta fiind obligat să o ridice în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării şi să înceapă deservirea rutelor/curselor în termen de 20 de zile din momentul notificării.
    (152) Din momentul ridicării autorizațiilor, în termen de 5 zile, Agenţia va notifica întreprinderile ce prestează servicii de autogară.”
    articolul se completează cu alineatul (161) cu următorul cuprins:
    „(161) În cazul în care operatorul de transport rutier nu a ridicat autorizația de transport în termen de 10 zile lucrătoare din momentul notificării, serviciul regulat este exclus din programul de transport rutier sau, în cazul în care acesta a fost atribuit prin concurs, se atribuie următorului operator de transport rutier clasat la ședința de atribuire.”
    7. La articolul 46: 
    alineatul (2) se completează în final cu textul „ , cu excepția vehiculelor rutiere înregistrate să efectueze transport rutier în regim de taxi, care se dotează cu aparate de taxat”;
    alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) Sînt exceptate de la dotarea cu tahografe vehiculele rutiere care efectuează transport rutier prin servicii regulate pe o distanţă de pînă la 50 km.”
    la alineatul (5), după textul „autobuzelor/autocarelor” se introduce textul „destinate transportului de persoane, precum”;
    articolul se completează cu alineatul (7) cu următorul cuprins:
    „(7) Se permite intrarea/ieșirea operatorilor de transport rutier străini pe/de pe teritoriul Republicii Moldova (ca țară de tranzit sau destinație) numai în baza autorizațiilor internaționale unitare bilaterale sau multilaterale de transport rutier de mărfuri sau persoane, dacă tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte prevăd obligativitatea acestora, verificarea cărora se efectuează de către Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră conform competențelor prevăzute la art. 1522 alin. (2) și (3). Se permite intrarea/ieșirea pe/de pe teritoriul Republicii Moldova (ca țară de tranzit sau destinație) operatorilor de transport rutier străini înregistrați în statele cu care Republica Moldova nu are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale în baza autorizațiilor de transport rutier de mărfuri sau persoane cu plata taxelor rutiere, eliberate în punctele de trecere a frontierei.”
    8. Articolul 49: 
    la litera d), textul „ , la libera alegere,” se exclude;
    litera i) va avea următorul cuprins:
    „i) să asigure efectuarea controlului medical al conducătorului auto înainte de a începe operaţiunea de transport rutier în baza unei foi de parcurs noi. Criteriile conform cărora conducătorii auto vor fi supuşi controlului medical se aprobă prin instrucţiune de către organul central de specialitate, după consultarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecţiei Sociale; să asigure efectuarea verificării tehnice generale a fiecărui vehicul rutier înainte de a începe operaţiunea de transport rutier în baza unei foi de parcurs noi, cu excepţia celor de pe rute internaţionale care vor fi supuse controlului tehnic înainte de plecare în fiecare cursă. Criteriile privind controlul tehnic al vehiculelor rutiere se aprobă prin instrucţiune de către organul central de specialitate.
    Pentru transporturile rutiere de mărfuri în trafic naţional, foaia de parcurs este valabilă pentru o perioada de 48 de ore din momentul eliberării.
    Pentru transporturile rutiere de persoane în trafic naţional, foaia de parcurs este valabilă pentru 36 de ore (cu excepţia transporturilor în regim de taxi la care valabilitatea foii de parcurs nu poate depăşi 24 de ore).
    Pentru transporturile rutiere de mărfuri și persoane în trafic internaţional, foaia de parcurs este valabilă pînă la efectuarea cursei tur-retur;”
    articolul se completează cu litera t) cu următorul cuprins:
    „t) să asigure dotarea autovehiculelor rutiere antrenate la efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate cu indicatoare de rută de modelul stabilit de organul central de specialitate al administrației publice în domeniul transporturilor rutiere.”
    9. La articolul 64 alineatul (2), după textul „se vînd” se introduce textul „prin programul unic computerizat”.
    10. La articolul 77, alineatul (1) se completează în final cu textul: „Spațiile pentru îmbarcarea/debarcarea persoanelor trebuie să fie separate de partea carosabilă și să asigure cerințe minime de siguranță pentru persoane.” 
    11.  Articolul 81 va avea următorul cuprins:
    „Art. 81. – (1) La efectuarea transportului rutier în regim de taxi se admit autoturismele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    a) sînt dotate cu aparat de taxat în stare de funcţionare legalizat, verificat metrologic şi înregistrat la Serviciul Fiscal de Stat;
    b) sînt dotate cu lampă de taxi în stare funcţională, conform prevederilor Regulamentului transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    c) dispun de însemnele, înscrisurile, elementele de culoare ale caroseriei şi dotările specificate în Regulamentul transporturilor rutiere de persoane şi bagaje;
    d) dispun de inscripția: „În cazul în care nu este emis şi înmînat bonul de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, consumătorul are dreptul să nu achite călătoria.”.
    (2) Operatorii de transport oferă servicii de transport rutier în regim de taxi numai la solicitarea persoanei, prin intermediul oricăror mijloace de comunicare admise de lege, inclusiv prin sistemele (platformele) electronice de management, dacă acestea asigură cumulativ:
    a) posibilitatea identificării certe de către solicitantul serviciilor de transport în regim de taxi a operatorului de transport care prestează serviciul, a modelului și numărului de înmatriculare a autoturismului care efectuează cursa;
    b) conexiunea tehnologică cu aparatul de taxat din dotarea autoturismului care efectuează cursa, în vederea emiterii bonului de casă pe suport de hîrtie și/sau în formă electronică, sau transmiterea, din numele operatorului de transport, a acestui bon de casă către solicitant prin intermediul mijloacelor electronice;
    c) posibilitatea conectării directe sau mediate la sistemul integrat „Fiscal Gateway” al Serviciului Fiscal de Stat în cazul procesării plăților către operatorul de transport de către solicitant pentru achitarea costului cursei;
    d) protecția datelor înregistrate de modificarea nesancționată și securitatea datelor cu caracter personal procesate.
    (3) Utilizarea sistemelor (platformelor) electronice de management la prestarea serviciilor de transport rutier în regim de taxi nu constituie activități aferente serviciilor de transport rutier în sensul prezentului cod.”
    12.  Articolul 84: 
    la alineatul (2), litera c) se abrogă;
    la alineatul (3), textul „ , care depăşesc localitatea unde este înregistrată întreprinderea” se exclude. 
    13.  Articolul 86:
    la alineatul (1), textul „cu înregistrarea prealabilă în Registru” se substituie cu textul „autorizate de Agenție”;
    la alineatul (3), textul „de către primărie” se substituie cu textul  „Ministerului Economiei și Infrastructurii, în cazul în care capacitatea existentă a autogărilor din localitate este utilizată mai mult de 90%”; 
    la alineatul (8), textul „poate stabili” se substituie cu cuvîntul „stabilește”, iar textul „Stabilirea direcțiilor prioritare nu limitează dreptul operatorilor de transport rutier de a-și alege autogările prin care vor fi deservite rutele.” se exclude. 
    14.  Articolul 87 alineatul (1):
    la litera a), după textul „bloc sanitar” se introduce textul „ , camera mamei și copilului și camera de odihnă a șoferilor”;
    la litera b), cifra „4” se substituie cu cifra „8”;
    la litera d), cifra „8” se substituie cu cifra „14”.
    15. Articolul 88:
    la alineatul (1), după textul „bază materială,” se introduce textul „capacitate financiară,”; 
    alineatul (3) se completează cu litera g) cu următorul cuprins:
    „g) copia situației financiare privind disponibilitatea fluxului de numerar (lichidități financiare) a minim 5 milioane lei.”
    16. Articolul 90 alineatul (1):
    la litera c), textul „și de sosire” se exclude;  
    la litera e), textul „ , precum şi ordinea cronologică de efectuare a lor, în registrul de evidenţă” se exclude.
    17. La articolul 152, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    „(1) Controlul asupra respectării regulilor privind limita de viteză setată de limitatorul de viteză, perioadele de conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto care efectuează operaţiuni de transport rutier este realizat de către inspectorii Agenției atît în trafic, cît şi la sediile operatorilor de transport auto.”
    18. Codul se completează cu articolul 1522 cu următorul cuprins:
    „Art. 1522. – (1) Agenția realizează controlul asupra respectării reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere de către operatorii de transport rutier pe teritoriul Republicii Moldova.
    (2) Serviciul Vamal realizează la punctele de trecere a frontierei de stat, în cazul operatorilor de transport străini, controlul asupra:
    a) prezenței la bordul vehiculelor rutiere a autorizațiilor de transport rutier de mărfuri, dacă acordurile bilaterale și multilaterale prevăd obligativitatea acestora. Colaboratorul vamal va înregistra numărul și seria autorizației în sistemul informațional al Serviciului Vamal și va aplica ștampila pe aceasta;
    b) achitării pentru vehiculele rutiere de mărfuri a taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), la ieșirea din Republica Moldova;
    c) respectării de către vehiculele rutiere a limitelor admise la masa totală, sarcina masică pe axă și/sau limitelor de dimensiuni stabilite pentru autovehicule.
    (3) Poliția de Frontieră realizează la punctele de trecere a frontierei de stat, în cazul operatorilor de transport străini, controlul asupra:
    a) prezenței la bordul vehiculelor rutiere a autorizațiilor de transport rutier de persoane prin servicii regulate sau ocazionale, dacă acordurile bilaterale și multilaterale prevăd obligativitatea acestora;
    b) achitării pentru vehiculele rutiere, cu excepția celor menționate la alin. (2), a taxei pentru folosirea drumurilor (vinieta), la ieșirea din Republica Moldova.
    Art. II. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 335 alineatul (2):
    la litera b), textul „ , cu excepţia celor clasificate la poziția tarifară 8703 şi a remorcilor atașate la acestea clasificate la poziția tarifară 8716” se substituie cu textul „(vinieta)”;
    litera g) se abrogă. 
    2. Denumirea capitolului 3 din titlul IX se completează în final cu cuvîntul „(VINIETA)”.
    3. La articolul 344, alineatul (2) se completează cu 
    litera c) cu următorul cuprins:  
    „c) misiunile diplomatice, oficiile consulare şi personalul acestora, în cazul autovehiculelor clasificate la poziția tarifară 8703 şi remorcilor atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716.”
    4. Articolul 346:
     alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    „(3) În cazul în care pe teritoriul Republicii Moldova se depistează autovehicule neînmatriculate în Republica Moldova fără vinietă sau se constată că perioada de valabilitate a vinietei a fost depășită, organele abilitate cu funcție de control în transport rutier întocmesc un proces-verbal de constatare a lipsei dovezii achitării vinietei sau privind depășirea perioadei de valabilitate a vinietei, cu aplicarea sancțiunii în conformitate cu prevederile art. 2873 din Codul contravențional, iar Poliția de Frontieră nu va permite ieșirea din țară a mijloacelor de transport respective pînă nu se va prezenta dovada de achitare a vinietei pentru toată perioada aflării în Republica Moldova și a amenzii aplicate.”
    alineatul (4) se abrogă.
    5. Articolul 347 va avea următorul cuprins: 
    „Articolul 347. Modul de calculare şi de achitare a taxei
    (1) Taxa se calculează pentru fiecare obiect al impunerii pe perioada specificată la art. 3471 alin. (1).
    (2) Subiecții impunerii achită taxa la punctele desemnate de Ministerul Economiei şi Infrastructurii, în numerar şi/sau prin virament, în lei moldovenești sau în valută străină la cursul oficial al leului moldovenesc valabil în ziua efectuării plății. Sumele încasate se varsă la bugetul de stat în aceeași zi sau în ziua lucrătoare imediat următoare.
    (3) La achitarea vinietei se eliberează o confirmare care atestă plata taxei. Forma confirmării şi lista de documente în baza cărora se eliberează confirmarea se stabilesc de către organul central de specialitate al administrației publice din domeniul transporturilor rutiere.
    (4) Subiecții impunerii sînt obligați să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei pe întreaga perioadă de aflare pe teritoriul Republicii Moldova.
    (5) În cazul autobuzelor,  camioanelor cu/sau fără remorcă, tractoarelor rutiere cu/sau fără semiremorcă (a căror sarcină masică pe axă nu depășește limitele admise), subiecții impunerii sînt obligați să aibă asupra lor confirmarea ce atestă achitarea vinietei doar în cazul circulației unităților de transport respective pe drumurile publice.”
    6. Codul se completează cu articolul 3471  cu următorul cuprins:
    „Articolul 3471Perioada şi termenele de valabilitate 
    (1) Subiecții impunerii pot achita vinieta pentru o perioadă de valabilitate de o zi, 7 zile, 15 zile, 30 de zile, 90 de zile, 180 de zile şi 12 luni. 
    (2) Perioadele de valabilitate se determină astfel: 
    a) o zi – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității; 
    b) 7 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 6 zile; 
    c) 15 zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 14 zile; 
    d) 30 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 29 de zile; 
    e) 90 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 89 de zile; 
    f) 180 de zile – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 179 de zile;
    g) 12 luni – ziua corespunzătoare datei de început a valabilității şi următoarele 364 de zile.
    (3) Perioada de valabilitate a vinietei începe de la ora 00:00 a zilei solicitate de utilizator şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa. 
    (4) Dacă data de început a valabilității este ziua în curs, valabilitatea vinietei începe de la ora eliberării confirmării care atestă plata taxei şi expiră la ora 24:00 a ultimei zile a perioadei pentru care a fost achitată taxa. ”
    7. La articolul 348, alineatul (4) va avea următorul cuprins:
    „(4) Ministerul Economiei și Infrastructurii va informa Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră despre statele în care se percep taxe pentru folosirea drumurilor contrar acordurilor încheiate.”
    8. La titlul IX capitolul 31 „Taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703, şi de către remorcile atașate la acestea, clasificate la poziția tarifară 8716 (vinieta)” se abrogă.
    9. La articolul 352, alineatele (4)–(6) vor avea următorul cuprins:
    „(4) În cazul în care, la intrarea în ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţia specială, organele vamale nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea autorizației.
    (5) În cazul în care, la ieșirea din ţară, se depistează autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depăşesc limitele admise, care circulă fără autorizaţie specială, ori se constată că masa totală, sarcina masică pe axă sau dimensiunile acestor autovehicule nu coincid cu cele indicate în autorizaţia specială, organele vamale calculează taxa conform art. 351 alin. (4) şi nu permit trecerea frontierei de stat pînă la prezentarea confirmării care atestă plata taxei.
    (6) În cazul în care situația specificată la alin. (5) se referă la un autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova, un exemplar al procesului-verbal de constatare a lipsei autorizaţiei speciale ori a necorespunderii masei totale, sarcinii masice pe axă sau dimensiunilor autovehiculului datelor indicate în autorizaţia specială se înmînează subiectului impunerii, iar al doilea exemplar se remite, cel tîrziu a doua zi lucrătoare de la momentul constatării, poliției de patrulare şi/sau organului de specialitate al administrației publice în domeniul transportului rutier abilitat să elibereze autorizaţie specială pentru circulația pe drumurile publice a autovehiculelor, conform itinerarului stabilit pentru autovehiculul respectiv.”
    10. Anexa nr. 2 la titlul IX „Taxele rutiere” va avea următorul cuprins:

    anexa nr.2

    11.  Anexa nr. 21 la titlul IX „Taxele rutiere” se abrogă.
    Art. III. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2873 alineatele (1) și (2),  textul „ , clasificat la poziția tarifară 8703, și a remorcii atașate la acesta, clasificată la poziția tarifară 8716,” se exclude.
    2. La articolul 423 alineatul (1), după textul „333 alin. (1), (2) și (4)” se introduce textul „și art. 2873”.
    Art. IV. – Anexa nr. 2 la Legea drumurilor nr. 509/1995 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 7–17, art. 32) se modifică după cum urmează:
    la punctul 1.1 coloana a doua, după poziția „autobuz cu remorcă” se introduce o poziție nouă cu următorul cuprins:
   

 

 

autoturism gol

autoturism încărcat (lungimea încărcăturii nu trebuie să depășească 0,5 m în fața vehiculului și 1,5 m în spatele lui)

18,75

 20,75


    punctul 2.3.3 va avea următorul cuprins:

2.3.3

autovehicul cu patru și mai multe axe, dintre care două axe de direcție

32***

30

28


    Art. V. – La articolul 1841 alineatul (1) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările ulterioare, textul „ în condiţiile art. 3481 alin. (l) din Codul fiscal” se exclude.
    Art. VI. – La articolul 2 din Legea nr. 114/2012 cu privire la serviciile de plată şi moneda electronică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 661), cu modificările ulterioare, alineatul (2) se completează cu punctul 16) cu următorul cuprins:
    „16) operațiunilor de procesare a plăților prin sistemele (platformele) electronice de management, efectuate către operatorul de transport de către solicitantul serviciilor de transport rutier în regim de taxi pentru achitarea costului cursei efectuate.”
    Art. VII. – Prin derogare de la prevederile art. 56 alin. (2) din Legea nr. 100/2017 cu privire la actele normative și de la art. 7 alin. (11) din Codul fiscal nr. 1163/1997, prezenta lege intră în vigoare peste o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Andrian CANDU

    Nr. 190. Chişinău, 27 iulie 2018.
  

 

 

 

CODUL CONTRAVENŢIONAL 
AL REPUBLICII MOLDOVA

Publicat : 16.01.2009 în Monitorul Oficial Nr. 3-6     art Nr : 15     Data intrarii in vigoare : 31.05.2009

Articolul 2873. Încălcarea regulilor privind vinieta
    (1) Aflarea pe teritoriul Repubicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, clasificat la poziţia tarifară 8703, şi a remorcii ataşate la acesta, clasificată la poziţia tarifară 8716, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică de 7 zile 
    se sancţionează cu amendă de 100 de unităţi convenţionale.
    se sancţionează cu amendă de la 45 la 60 de unităţi convenţionale.   

    (2) Aflarea pe teritoriul Repubicii Moldova a vehiculului neînmatriculat în Republica Moldova, clasificat la poziţia tarifară 8703, şi a remorcii ataşate la acesta, clasificată la poziţia tarifară 8716, fără certificatul ce atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mare de 7 zile 
    se sancţionează cu amendă de 130 de unităţi convenţionale. 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 78 de unităţi convenţionale. 
    (3) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute la alin. (1) de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie 
    se sancţionează cu amendă de 130 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 200 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice. 
    se sancţionează cu amendă de la 60 la 78 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 90 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (4) Săvîrşirea repetată, în cursul aceluiaşi an calendaristic, a contravenţiei prevăzute la alin. (2) de către o persoană sancţionată deja pentru această contravenţie 
    se sancţionează cu amendă de 150 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    se sancţionează cu amendă de la 72 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
    (5) Aplicarea şi executarea sancţiunii contravenţionale nu absolvă contravenientul de executarea obligaţiei pentru a cărei neîndeplinire a fost aplicată. În acest caz, contravenientul achită vinieta conform anexei nr. 2 la titlul IX din Codul fiscal, inclusiv în mărimea stabilită pentru fiecare perioadă consecutivă de 180 de zile, precum și pentru perioadele incomplete ce urmează după primele 180 de zile.

 

Articolul 423. Poliţia de Frontieră
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2873, 331, 332, 333 alin. (1), (2) şi (4) se examinează de către Poliţia de Frontieră.
    (1) Contravenţiile prevăzute la art. 2873, 331, 332, 3321, 333 alin. (1), (2) şi (4) se examinează de către Poliţia de Frontieră.
    (2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale prevăzute la alin. (1) şi să aplice sancţiuni şefii de sectoare ale Poliţiei de Frontieră şi adjuncţii lor, şefii punctelor de trecere a frontierei de stat şi adjuncţii lor, şefii secţiilor control de frontieră şi adjuncţii lor.
    (2) Sînt în drept să examineze cauzele contravenţionale şi să aplice sancţiuni şefii de sectoare ale Poliţiei de Frontieră şi adjuncţii lor, şefii punctelor de trecere a frontierei de stat şi adjuncţii lor, şefii secţiilor control de frontieră şi adjuncţii lor, șefii de schimb și șefii echipelor mobile.

 

 

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. 440
din 29-06-2022

cu privire la Sistemul informațional
„e-Vinieta”

Publicat : 15-07-2022 în Monitorul Oficial Nr. 208-216 art. 537

În temeiul art. 18 alin. (1) și art. 22 lit. c) și d) din Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 6-12, art. 44), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂȘTE:

1. Se instituie Sistemul informațional „e-Vinieta”.

2. Se aprobă:

1) Conceptul Sistemului informațional „e-Vinieta”, conform anexei nr. 1;

2) Regulamentul resursei informaționale gestionate de Sistemul informațional „e-Vinieta”, conform anexei nr. 2.

3. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în comun cu Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, va asigura darea în exploatare a Sistemului informațional „e-Vinieta” în termen de până la 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

4. În scopul implementării prezentei hotărâri, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale va evalua anual costurile necesare pentru administrarea și dezvoltarea continuă a Sistemului informațional „e-Vinieta” și va înainta propuneri de solicitare a mijloacelor financiare Ministerului Finanțelor în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr. 181/2014, pentru a fi incluse în legea bugetului de stat pe anul respectiv.

5. Mentenanța și dezvoltarea continuă a Sistemului informațional „e-Vinieta” vor fi asigurate de către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, prin intermediul Întreprinderii de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, din contul și în limitele mijloacelor financiare alocate anual de la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU                                              Natalia GAVRILIȚA

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul infrastructurii

și dezvoltării regionale                                     Andrei Spînu

Ministrul finanțelor                                           Dumitru Budianschi

Ministrul afacerilor interne                              Ana Revenco

 

Nr. 440. Chișinău, 29 iunie 2022.

 

 Anexa nr.1

la Hotărârea Guvernului nr.440/2022

 

CONCEPTUL

Sistemului informațional „e-Vinieta”

INTRODUCERE

Drumurile de înaltă calitate, având o importanță atât locală, cât și națională, reprezintă una dintre principalele condiții pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova. Întreținerea drumurilor și menținerea calității acestora la un nivel înalt sunt esențiale pentru siguranța rutieră.

Sursa pentru finanțarea întreținerii drumurilor și menținerea calității înalte a acestora o constituie taxa pentru folosirea drumurilor, care trebuie achitată de către persoanele fizice și persoanele juridice posesoare sau care au drept de folosință asupra autovehiculelor înmatriculate sau neînmatriculate în Republica Moldova.

În conformitate cu Legea nr. 221/2012 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, începând cu 1 noiembrie 2012, în Republica Moldova s-a instituit taxa pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova (în continuare – vinietă).

Asemeni organului care ține evidența, organul ce eliberează vinietele și organele care verifică și examinează contravențiile înregistrate, de regulă, au propriile sisteme informaționale, care creează anumite resurse informaționale. Sistemele existente funcționează în mod independent, fără integrare reciprocă, în mare parte dublând evidența acelorași obiecte informaționale.

Dezintegrarea resurselor informaționale nu permite utilizarea în mod eficient a informațiilor acumulate și nici supravegherea și obținerea  unor informații statistice fiabile de către autoritățile competente. Soluția optimă în acest caz este crearea unui sistem unic informațional de gestionare a vinietelor, a cărui formare să fie asigurat atât de sistemele informaționale departamentale, cât și de sistemele informaționale specializate.

Obiectivul principal al Sistemului informațional „e-Vinieta” (în continuare – SI „e-Vinieta”) constă în asigurarea confortului subiectului impunerii în procesul de achitare și în notificarea perioadei de valabilitate a vinietei. Implementarea SI „e-Vinieta” va permite achitarea vinietei cu ajutorul tehnologiei informaționale moderne (servicii web, aplicații mobile, terminale de plată, telefoane mobile etc.), eliminând astfel obligativitatea certificatului pe suport de hârtie ce atestă achitarea vinietei și asigurând evitarea rândurilor de așteptare la achitarea vinietei.

De asemenea, implementarea SI „e-Vinieta” va asigura crearea pentru organele abilitate cu funcție de control a instrumentelor necesare pentru a monitoriza conformarea subiecților impunerii, în regim online, prin intermediul sistemului informațional, fără a se recurge la oprirea autovehiculelor pentru verificare, inclusiv prin utilizarea rețelei de camere de supraveghere video din Republica Moldova.

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

1. SI „e-Vinieta” reprezintă o soluție informatică ce are drept scop colectarea, stocarea, păstrarea și procesarea datelor despre colectarea vinietei conform cerințelor prevăzute de legislație, precum și asigurarea informațiilor necesare pentru exercitarea de către autoritățile responsabile a atribuțiilor de evidență, verificare și control al achitării vinietei.

2. SI „e-Vinieta” este parte componentă a sistemelor informaționale de stat ale Republicii Moldova și reprezintă un ansamblu de resurse și tehnologii informaționale, mijloace tehnice de program și metodologii, aflate în interconexiune.

3. Noțiunile utilizate în Conceptul Sistemului informațional „e-Vinieta” (în continuare – Concept) au semnificațiile prevăzute în Codul fiscal nr. 1163/1997 și Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat.

4. Crearea și implementarea SI „e-Vinieta” va permite atingerea următoarelor obiective:

1) asigurarea confortului și flexibilității subiectului impunerii în procesul de achitare, cu posibilitatea de a fi informat cu privire la perioada de valabilitate a vinietei și de a fi  notificat în timp util cu privire la expirarea valabilității vinietei;

2) consolidarea unui set exhaustiv de date ce va permite furnizarea de date relevante autorităților responsabile de evidența, verificarea și controlul achitării vinietei, în scopul automatizării proceselor de monitorizare a disponibilității și valabilității vinietei;

3) asigurarea autorităților publice relevante cu informație veridică și operativă privind colectarea vinietei, în vederea planificării procesului de luare a deciziei și a exercitării atribuțiilor de serviciu;

4) acordarea de asistență autorităților administrației publice centrale în eficientizarea activității de realizare a politicii de stat în domeniul colectării vinietei;

5) crearea unui cadru de interoperabilitate între SI „e-Vinieta” și sistemele informaționale externe furnizoare și consumatoare de date;

6) reducerea timpului necesar și a laboriozității procesului de colectare a vinietei;

7) realizarea unui mecanism eficient de colaborare între părțile sau persoanele/instituțiile implicate în procedurile de verificare și control al achitării vinietei;

8) asigurarea controlului accesului la date, precum și a  securității și confidențialității maxime ale datelor și ale utilizatorilor;

9) asigurarea informațională a activității de analiză, prognozare și cercetare științifică în domeniu.

5. Principiile de creare a SI „e-Vinieta” sunt următoarele:

1) principiul legalității, ce presupune crearea și exploatarea sistemului în conformitate cu legislația națională, normele și standardele internaționale recunoscute în domeniu;

2) principiul divizării arhitecturii pe niveluri, ce constă în proiectarea independentă a componentelor sistemului în conformitate cu standardele de interfață dintre niveluri;

3) principiul datelor sigure, ce stipulează introducerea datelor în sistem doar prin canalele autorizate și autentificate;

4) principiul securității informaționale, ce presupune asigurarea unui nivel adecvat de integritate, selectivitate, accesibilitate și eficiență pentru protecția datelor de pierderi, alterări, deteriorări și de acces nesancționat;

5) principiul modularității, ce presupune proiectarea și dezvoltarea sistemului fără modificarea componentelor create anterior, cu utilizarea standardelor transparente în domeniul tehnologiilor informatice și de comunicații electronice;

6) principiul expansibilității, ce stipulează posibilitatea extinderii și completării sistemului cu noi funcții sau îmbunătățirea celor existente;

7) principiul scalabilității, ce presupune asigurarea unei performanțe constante a soluției informatice la creșterea volumului de date și a solicitării sistemului informațional;

8) principiul simplității și comodității utilizării, ce presupune proiectarea și realizarea tuturor aplicațiilor, mijloacelor tehnice și de program accesibile utilizatorilor sistemului, bazate pe principii exclusiv vizuale, ergonomice și logice de concepție;

9) principiul integrității, plenitudinii și veridicității datelor, ce presupune implementarea mecanismelor care permit păstrarea conținutului și interpretarea univocă a datelor în condițiile unor influențe accidentale și eliminării fenomenelor de denaturare sau lichidare accidentală a acestora, furnizarea unui volum de date suficient pentru executarea funcțiilor de business al sistemului și asigurarea unui grad înalt de corespundere a datelor cu starea reală a obiectelor pe care le reprezintă și care fac parte dintr-un sector concret al acestuia.

6. Sarcinile de bază ale SI „e-Vinieta” sunt:

1) formarea bazei de date inițiale a SI „e-Vinieta” prin importul datelor istorice din versiunea veche a sistemului;

2) înregistrarea, stocarea și, după caz, actualizarea informației cu privire la vinietă (obiectul, subiecții, cotele impunerii, perioada și termenul de valabilitate al vinietei etc.);

3) facilitarea procesului de achitare a vinietei folosind diverse metode de plată oferite de serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay);

4) asigurarea informațională a organelor abilitate cu funcție de control prin accesul la informația relevantă privind achitarea, perioada și termenul de achitare al vinietei;

5) producerea informațiilor statistice.

Capitolul II

SPAȚIUL NORMATIV-JURIDIC AL FUNCȚIONĂRII

SI „e-Vinieta”

7. Cadrul normativ aferent SI „e-Vinieta” este constituit din legislația națională, tratatele și convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte.

8. Crearea și funcționarea SI „e-Vinieta” este reglementată de următoarele acte normative:

1) Codul fiscal nr. 1163/1997;

2) Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000;

3) Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008;

4) Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014;

5) Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat;

6) Legea nr. 91/2014 privind semnătura electronică și documentul electronic;

7) Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

8) Legea nr. 142/2018 cu privire la schimbul de date și interoperabilitate;

9) Hotărârea Guvernului nr. 235/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești;

10) Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale „Moldova digitală 2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2013;

11) Concepția guvernării electronice, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 733/2006;

12) Hotărârea Guvernului nr. 709/2011 cu privire la unele măsuri în domeniul e‑Transformare a guvernării;

13) Programul strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 710/2011;

14) Hotărârea Guvernului nr. 562/2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat;

15) Cerințele față de asigurarea securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu caracter personal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1123/2010;

16) Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2017;

17) Hotărârea Guvernului nr. 414/2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat;

18) Regulamentul privind modul de utilizare a platformei de interoperabilitate (MConnect), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 211/2019;

19) Regulamentul privind utilizarea, administrarea și dezvoltarea platformei tehnologice guvernamentale comune (MCloud), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 128/2014;

20) Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/2014;

21) Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1090/2013;

22) Regulamentul privind serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 708/2014;

23) Hotărârea Guvernului nr. 712/2020 cu privire la serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay);

24) Hotărârea Guvernului nr. 376/2020 pentru aprobarea Conceptului serviciului guvernamental de notificare electronica (MNotify) și a Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a serviciului guvernamental de notificare electronică (MNotify);

25) Programul privind Cadrul de Interoperabilitate, aprobat prin  Hotărârea Guvernului nr. 656/2012;

26) Reglementarea tehnică „Procesele ciclului de viață al software-ului” RT 38370656-002:2006, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Informaționale nr. 78/2006.

Capitolul III

SPAȚIUL FUNCȚIONAL AL  SI „e-Vinieta”

9. Funcțiile de bază ale SI „e-Vinieta” sunt efectuarea operațiunilor aferente procesului de înregistrare, emitere și evidență a vinietei, precum și de verificare și control al achitării acesteia.

10. SI „e-Vinieta” realizează următoarele funcționalități principale:

1) crearea și gestionarea obiectelor informaționale aferente sistemului;

2) gestionarea formularului vinietei;

3) calcularea sumei vinietei prin aplicarea cotelor impunerii prevăzute de legislație;

4) facilitarea achitării vinietei prin intermediul metodelor de plată disponibile în serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay);

5) notificarea utilizatorilor privind evenimentele aferente procesului de generare și achitare a vinietei;

6) verificarea și controlul (manual sau automatizat) al achitării vinietei prin schimbul de date cu organele de stat responsabile;

7) generarea rapoartelor și statisticilor de utilizare;

8) gestionarea drepturilor de acces în cadrul sistemului.

11. SI „e-Vinieta” poate fi dezvoltat prin atribuirea de noi funcționalități.

12. SI „e-Vinieta” conține următoarele contururi funcționale:

1) conturul de generare și achitare a vinietei, care asigură următoarele funcții specifice:

a) completarea formularului de înregistrare a vinietei în regim online și în regim offline, prin intermediul prestatorilor de servicii de plată și al agenților autorizați;

b) achitarea vinietei folosind diverse metode de plată oferite de serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay);

c) verificarea statutului și valabilității vinietei;

d) notificarea subiecților impunerii privind achitarea vinietei și alte evenimente relevante, folosind serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify);

e) gestionarea datelor în profilul subiecților impunerii;

2) conturul de evidență automatizată a dosarelor obiectelor și subiecților impunerii, cu următoarele funcții:

a) evidența obiectelor impunerii;

b) evidența subiecților impunerii;

c) evidența achitărilor vinietelor;

3) conturul de prezentare a informației privind obiectele impunerii și subiecții impunerii autorităților responsabile de evidența, verificarea și controlul vinietei, cu următoarele funcții:

a) prezentarea informației în mod electronic, în regim automatizat;

b) prezentarea informației în mod electronic, la solicitare;

c) gestionarea interfeței programatice pentru prezentarea automatizată a informației;

d) gestionarea interfeței web pentru accesarea informației de utilizatori autorizați;

4) conturul de administrare a sistemului, care asigură următoarele funcții specifice:

a) administrarea sistemului;

b) jurnalizarea evenimentelor de sistem;

c) gestionarea copiilor de rezervă;

d) gestionarea șabloanelor de documente ale sistemului;

e) gestionarea clasificatoarelor și nomenclatoarelor sistemului;

f) monitorizarea performanței sistemului;

g) asigurarea integrității datelor;

h) gestionarea utilizatorilor;

i) asigurarea securității și protecției informației în sistem.

Capitolul IV

STRUCTURA ORGANIZAȚIONALĂ A SI „e-Vinieta”

13. Proprietarul SI „e-Vinieta” este statul.

14. Posesor al SI „e-Vinieta” este Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.

15. Deținătorul SI „e-Vinieta” este Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”.

16. Administratorul tehnic al SI „e-Vinieta” este Instituția Publică Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, care își exercită atribuțiile în conformitate cu cadrul normativ în materie de administrare tehnică și menținere a sistemelor informaționale de stat.

17. Utilizatorul SI „e-Vinieta” este orice subiect al impunerii care va utiliza SI „e-Vinieta” în scopul achitării vinietei.

Capitolul V

DOCUMENTELE SI „e-Vinieta”

18. Documentele utilizate de SI „e-Vinieta” pot fi clasificate în următoarele grupuri:

1) documente de intrare;

2) documente de ieșire;

3) documente tehnologice.

19. Documente de intrare sunt considerate:

1) documentele de identificare tehnică ale autovehiculului;

2) documentele de identificare ale posesorului autovehiculului.

20. Document de ieșire este considerată confirmarea de achitare a vinietei.

21. Documente tehnologice sunt considerate:

1) formularul-cerere de emitere a vinietei;

2) formularul-cerere de elaborare a raportului statistic;

3) nomenclatorul statelor cu care Republica Moldova are încheiate acorduri bilaterale sau multilaterale privind transportul rutier fără achitarea taxelor rutiere;

4) raportul de prezență (valabilitate) a vinietei în format electronic;

5) rapoartele statistice și dările de seamă în format electronic.

Capitolul VI

SPAȚIUL INFORMAȚIONAL AL SI „e-Vinieta”

Secțiunea 1

Obiectele informaționale gestionate

de SI „e-Vinieta”

22. Totalitatea obiectelor informaționale de bază care reprezintă resursa informațională a SI „e-Vinieta” se determină în funcție de destinația acestora și include 5 categorii de obiecte informaționale:

1) vinieta;

2) obiectul impunerii;

3) subiectul impunerii;

4) notificările;

5) evenimentele.

23. Obiectul informațional „vinieta” constituie obiectul informațional de bază al SI „e-Vinieta”, care conține totalitatea informației aferente gestiunii și evidenței vinietei. Identificatorul vinietei este un cod de identificare unic complex (alfanumeric), generat în mod aleatoriu de sistem. Vinieta conține cel puțin următoarele date:

1) numărul unic de identificare;

2) data înregistrării vinietei (data plății);

3) referința la numărul confirmării de plată MPay;

4) suma vinietei (conform cotelor impunerii);

5) perioada de valabilitate;

6) termenul de valabilitate;

7) referința la autovehicul (obiect al impunerii vinietei);

8) referința la posesorul autovehiculului persoană fizică sau juridică (subiect al impunerii vinietei);

9) statutul vinietei;

10) alte date relevante.

24. Obiectul informațional „obiectul impunerii” conține totalitatea informației aferente gestiunii și evidenței obiectului impunerii, reprezentând o modalitate de grupare a totalității datelor și evenimentelor de business ale proceselor de gestiune și evidență a autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova. Obiectul impunerii este gestionat în bază de dosar electronic. Identificatorul dosarului este un cod de identificare unic complex (alfanumeric), generat în mod aleatoriu de sistem. Obiectul impunerii conține cel puțin următoarele date:

1) numărul unic de identificare al dosarului electronic;

2) data înregistrării dosarului electronic;

3) statutul dosarului electronic;

4) referința la vinietele ce îi aparțin și statutul acestora;

5) datele de identificare ale autovehiculului (VIN cod și numărul de înmatriculare);

6) cota impunerii;

7) codul țării de înmatriculare a autovehiculului;

8) datele privind posesorii care au drept de folosință asupra autovehiculului (referință la profilul persoanei fizice sau juridice);

9) alte date relevante.

25. Obiectul informațional „subiectul impunerii” constă în totalitatea datelor aferente posesorilor autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova. Identificatorul subiectului impunerii este un cod de identificare înregistrat de utilizator sau preluat din sisteme informaționale externe. Subiectul impunerii este gestionat în bază de profiluri. Pot fi identificate 2 categorii de profiluri:

1) profilul „persoană fizică” conține totalitatea datelor despre persoanele fizice (subiecți ai impunerii) posesoare sau care au drept de folosință, confirmat prin actele corespunzătoare, asupra autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova și aflate în evidența altor state. Datele despre persoanele fizice sunt introduse manual de utilizatori la achitarea vinietei sau sunt preluate din sistemele informaționale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Vamal la intrarea în Republica Moldova. Acest obiect informațional va conține cel puțin următoarele categorii de informații:

a) codul unic de identificare al persoanei;

b) seria și numărul pașaportului persoanei;

c) codul țării;

d) numele persoanei;

e) prenumele persoanei;

f) adresa de e-mail;

g) datele de acces în sistem

h) starea cont activ/dezactivat;

i) alte date relevante;

2) profilul „persoană juridică” conține totalitatea datelor despre persoanele juridice (subiecți ai impunerii) posesoare sau care au drept de folosință, confirmat prin actele corespunzătoare, asupra autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova și aflate în evidența altor state. Datele despre persoanele juridice sunt introduse manual de utilizatori la achitarea vinietei sau sunt preluate din Sistemul informațional integrat al Poliției de Frontieră la intrarea în Republica Moldova. Acest obiect informațional va conține cel puțin următoarele categorii de informații:

a) denumirea completă;

b) identificatorul persoanei juridice (cod unic de înregistrare);

c) codul țării;

d) adresa de e-mail;

e) stare cont activ/dezactivat;

f) alte date relevante.

26. Obiectul informațional „notificări” conține totalitatea informației aferente generării și expedierii notificărilor în baza evenimentelor generate în sistem. Identificatorul notificării este un cod de identificare unic (numeric), generat în mod aleatoriu de sistem. Notificările conțin cel puțin următoarele date:

1) numărul de identificare unic;

2) referința la numărul de identificare generat de MNotify;

3) data și ora generării notificării;

4) data și ora expedierii notificării;

5) datele despre destinatarul notificării;

6) mesajul notificării;

7) statutul notificării;

8) alte date relevante.

27. Obiectul informațional „evenimente” conține totalitatea informației aferente evenimentelor generate în sistem. Identificatorul evenimentului este un cod de identificare unic (numeric), generat în mod aleatoriu de sistem. Evenimentele conțin cel puțin următoarele date:

1) numărul de identificare unic;

2) referința la numărul de identificare generat de MLog;

3) data și ora generării evenimentului;

4) tipul evenimentului;

5) statutul evenimentului;

6) alte date relevante.

Secțiunea a 2-a

Scenariul de bază aferent

obiectelor informaționale

28. Scenariul de bază reprezintă lista evenimentelor aferente obiectelor informaționale gestionate.

29. În cadrul SI „e-Vinieta” sunt stabilite următoarele evenimente aferente obiectelor informaționale:

1) utilizatorul (subiectul impunerii) completează formularul electronic de înregistrare și achitare a vinietei fără autentificarea în sistem, iar la prima utilizare i se va oferi posibilitatea de  a crea un cont de utilizator și de a salva datele pentru utilizarea ulterioară a serviciului, consultarea ulterioară a valabilității vinietei și pentru primirea notificărilor. După generarea cu succes a formularului electronic de achitare a vinietei în cadrul sistemului: 

a) salvează în baza de date informațiile din formularul completat;

b) prezintă documentul de confirmare a plății vinietei utilizatorului, în vederea descărcării sau imprimării;

c) creează sau actualizează automat dosarul obiectului impunerii și profilul persoanei fizice sau juridice posesoare ori care are drept de folosință;

d) salvează documentul de confirmare a plății vinietei în dosarul obiectului impunerii;

e) jurnalizează evenimentele de completare a formularului de achitare și plată, precum și de creare/actualizare a dosarului obiectului impunerii și a profilului.

În cazul existenței unui cont de utilizator, utilizatorul se autentifică în sistem. La selectarea opțiunii de achitare a vinietei, formularul electronic afișat utilizatorului extern va avea precompletate câmpurile referitoare la obiectul și subiectul impunerii. Utilizatorul va completa câmpurile relevante pentru vinietă, iar în continuare procesul se desfășoară așa cum a fost prezentat mai sus pentru utilizatorii neautentificați;

2) în urma apariției unui eveniment de intrare pentru prima dată pe teritoriul Republicii Moldova a unui autovehicul neînmatriculat în Republica Moldova, pentru care nu s-a achitat vinieta în prealabil, este creat automat un dosar al obiectului impunerii, în care datele asociate acestuia vor fi preluate în mod automat prin intermediul interacțiunii cu sistemele informaționale externe relevante (Sistemul informatic integrat al Poliției de Frontieră);

3) SI „e-Vinieta” va executa automat actualizarea dosarelor obiectelor impunerii ca urmare a preluării de la sisteme informaționale externe a unor categorii de date noi (de ex.: intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova, date de identificare ale autovehiculului, date de identificare ale posesorului autovehiculului etc.);

4) SI „e-Vinieta” va consuma interfețe externe în scopul furnizării de date despre existența și valabilitatea vinietei către sistemele informatice ale autorităților responsabile de evidența, verificarea și controlul achitării vinietei.

Secțiunea a 3-a

Interacțiunea cu alte sisteme și platforme

electronice guvernamentale

30. În scopul furnizării de date despre existența și valabilitatea vinietei către sistemele informaționale ale autorităților responsabile de evidența, verificarea și controlul achitării vinietei, SI „e-Vinieta” va interacționa cu următoarele sisteme externe:

1) Sistemul informațional „FRONTIERA” (SI „FRONTIERA”) – sistem informatic al Serviciului Vamal destinat evidenței automatizate a traficului internațional auto.  

SI „e-Vinieta” va interacționa cu SI „FRONTIERA” pentru:

a) preluarea datelor privind categoria autovehiculelor (A, B, C, D etc.) neînmatriculate în Republica Moldova, care intră pe teritoriul Republicii Moldova, obiectul și subiectul impunerii, în scopul determinării cotelor impunerii;

b) preluarea termenului de aflare a autovehiculului pe teritoriul Republicii Moldova;

c) furnizarea datelor privind achitarea, perioada și termenul de valabilitate al vinietei pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, în scopul verificării, conform legislației în vigoare, a corectitudinii achitării vinietei pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova;

2) Sistemul informatic integrat al Poliției de Frontieră (SIIPF) – sistem informatic destinat pentru colectarea, prelucrarea, stocarea, actualizarea și analiza datelor despre persoanele fizice și mijloacele de transport care traversează frontiera de stat a Republicii Moldova.

SI „e-Vinieta” va interacționa cu SIIPF pentru:

a) furnizarea datelor privind perioada și suma vinietei neachitate în termen de către subiectul impunerii;

b) furnizarea datelor privind achitarea, perioada și termenul de valabilitate al vinietei pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, în scopul verificării, în conformitate cu legislația în vigoare, a corectitudinii achitării vinietei pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova;

3) Sistemul automatizat de supraveghere a circulației rutiere „Controlul traficului” (SASCR) – destinat supravegherii în regim automatizat a circulației rutiere pe drumurile publice și depistării cazurilor de încălcare a normelor de siguranță a traficului rutier. SI „e-Vinieta” va interacționa cu SASCR pentru furnizarea datelor privind achitarea, perioada și termenul de valabilitate al vinietei, în scopul verificării corectitudinii achitării vinietei pentru autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova;

4) cu alte sisteme informaționale, prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate (MConnect), în modul stabilit de Guvern.

31. SI „e-Vinieta” va interacționa cu următoarele sisteme informaționale partajate:

1) platforma de interoperabilitate (MConnect) – pentru schimbul de date cu registrele și sistemele informaționale de stat;

2) serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) – pentru autentificarea și controlul accesului în cadrul sistemului;

3) serviciul electronic guvernamental de jurnalizare (MLog) – pentru asigurarea evidenței operațiunilor (evenimentelor) produse în cadrul sistemului;

4) serviciul guvernamental de notificare electronică (MNotify) – pentru notificarea electronică în cadrul sistemului;

5) Serviciul Guvernamental de Plăți Electronice (MPay) – pentru achitarea vinietelor folosind diverse metode de plată.

Capitolul VII

SPAȚIUL TEHNOLOGIC AL SI „e-Vinieta”

32. La dezvoltarea SI „e-Vinieta” se va aplica arhitectura multinivel (având cel puțin următoarele niveluri: baza de date, logica de aplicație și interfața cu utilizatorul). Utilizarea unei astfel de arhitecturi va permite cuplarea redusă între componente, în care responsabilitățile fiecărei componente sunt specializate, precum și implementarea iterativă, operarea modificărilor și asigurarea flexibilității în implementare.

33. Platforma tehnică va utiliza standarde deschise și va fi compatibilă cu sisteme care, la fel, utilizează standarde nonproprietare și cu standardele deja existente.

34. Arhitectura complexului software-hardware, lista produselor software și a mijloacelor tehnice utilizate la crearea infrastructurii informaționale se determină de către posesor în etapele ulterioare de dezvoltare a sistemului, ținând cont de:

1) implementarea unei soluții bazate pe SOA (service oriented arhitecture – arhitectură software bazată pe servicii), care oferă posibilitatea reutilizării unor funcții ale sistemului cu noi funcționalități, fără a afecta funcționarea sistemului;

2) implementarea funcționalităților de arhivare (backup) și restabilire a datelor în caz de incidente.

35. SI „e-Vinieta” va fi găzduit pe platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud), în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 128/2014.

36. Sistemul de comunicații se va baza pe infrastructura și echipamentul rețelelor guvernamentale, care includ posibilitatea conectării la internet. Infrastructura existentă va fi planificată în mod corespunzător, pentru a oferi nivelurile adecvate de performanță și capacitate.

37. Interfața de utilizare a SI „e-Vinieta” se va adapta automat la diverse rezoluții de afișare și va fi disponibilă în limbile română, rusă și engleză.

38. Interfața de utilizare a SI „e-Vinieta” va fi funcțională pe dispozitivele mobile.

39. Având în vedere importanța SI „e-Vinieta” în cadrul resurselor informaționale de stat ale Republicii Moldova, sunt necesare disponibilitatea înaltă și accesul neîntrerupt la sistem. Din acest motiv, întreaga soluție va fi construită în regim de înaltă disponibilitate (24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână).

Capitolul VIII

ASIGURAREA SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE

A SI „e-Vinieta”

40. Securitatea informațională presupune protecția SI „e-Vinieta” la toate etapele proceselor de creare, procesare, stocare și transmitere a datelor de acțiuni accidentale sau intenționate cu caracter artificial sau natural, care au ca rezultat cauzarea prejudiciului posesorului și utilizatorilor resurselor informaționale și infrastructurii informaționale.

41. Asigurarea securității informației se va realiza în conformitate cu Cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2017.

42. Pericolele securității informaționale sunt:

1) colectarea și utilizarea ilegală a datelor;

2) încălcarea tehnologiei de prelucrare a datelor;

3) implementarea în produsele software și hardware a componentelor care îndeplinesc funcții neprevăzute în documentația aferentă acestor produse;

4) elaborarea și răspândirea programelor ce afectează funcționarea normală a sistemelor informaționale și de comunicații electronice, precum și a sistemelor securității informaționale;

5) nimicirea, deteriorarea, suprimarea radioelectronică sau distrugerea mijloacelor și sistemelor de prelucrare a datelor și de comunicații electronice;

6) influențarea sistemelor cu parolă-cheie de protecție a sistemelor automatizate de prelucrare și transmitere a datelor;

7) compromiterea cheilor și mijloacelor de protecție criptografică a informației;

8) scurgerea informației prin canale tehnice;

9) implementarea dispozitivelor electronice pentru interceptarea informației în mijloacele tehnice de prelucrare, păstrare și transmitere a datelor utilizând sistemele de comunicații, precum și în încăperile de serviciu ale autorităților administrației publice;

10) nimicirea, deteriorarea, distrugerea sau sustragerea suporturilor de informație mecanice sau de alt tip;

11) interceptarea datelor în rețelele de transmitere a datelor și în liniile de comunicații, decodificarea acestei informații și impunerea unei informații false;

12) utilizarea tehnologiilor informaționale naționale și internaționale necertificate, a mijloacelor de protecție a informației, a mijloacelor de informatizare, de comunicații electronice la crearea și dezvoltarea infrastructurii informaționale;

13) accesul nesancționat la resursele informaționale din băncile și bazele de date;

14) încălcarea restricțiilor legale privind răspândirea informației;

15) încălcarea prevederilor cadrului normativ cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

43. SI „e-Vinieta” asigură următoarele obiective de securitate:

1) autentificarea – garantează că zonele restricționate (interne) ale sistemului vor fi accesibile doar utilizatorilor cu o identitate verificată prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass);

2) autorizarea – garantează că utilizatorii autentificați prin serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass) pot accesa serviciile și datele care corespund drepturilor lor de acces;

3) confidențialitatea – garantează că datele înregistrate în SI „e-Vinieta” nu pot fi accesate de o parte terță neautorizată;

4) integritatea – garantează că datele înregistrate în sistem nu au fost modificate sau alterate de o parte terță neautorizată;

5) nonrepudierea – garantează că tranzacțiile efectuate nu pot fi negate mai târziu.

44. În cadrul SI „e-Vinieta” se asigură generarea și păstrarea înregistrărilor de audit al securității pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal în condițiile cadrului normativ cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

45. Utilizatorii vor fi autorizați să acceseze doar blocurile funcționale și datele pentru care au permisiunile necesare în conformitate cu rolurile fiecăruia. Utilizatorii și rolurile acestora vor fi gestionate prin intermediul serviciului MPass.

46. În scopul  securității, este  necesară păstrarea înregistrărilor de audit pentru analiza integrității sistemului și pentru monitorizarea activității utilizatorilor. Sistemul se va baza pe un mecanism de înregistrări de audit dublu (intern și cu utilizarea serviciului electronic guvernamental de jurnalizare (MLog)), care urmează practicile internaționale.

47. Dată fiind necesitatea funcționării nonstop a SI „e-Vinieta” pentru asigurarea prestării în regim continuu a serviciilor publice electronice, infrastructura sistemului va include circuite cu noduri de rezervă ce vor prelua încărcătura acestuia pe perioada cât sistemul principal se află în proces de mentenanță sau restaurare.

Capitolul IХ

ÎNCHEIERE

48. Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul Vamal asigură schimbul permanent de informații necesare pentru funcționarea SI „e-Vinieta” prin intermediul platformei guvernamentale de interoperabilitate (MConnect), instituite de către Guvern în vederea verificării și controlului privind regimul de achitare a vinietei în conformitate cu prevederile Codului fiscal nr. 1163/1997 și ale Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014.

49. Implementarea SI „e-Vinieta” va accelera procesul de achitare a vinietei de către subiecții impunerii și va consolida procesul de evidență și control al achitării vinietei, ceea ce va avea un impact pozitiv asupra întregului proces de colectare a vinietei.

 

      Anexa nr. 2

la Hotărârea Guvernului nr.440/2022

 

REGULAMENTUL

resursei informaționale gestionate

de Sistemul informațional „e-Vinieta”

Capitolul I

DISPOZIȚII GENERALE

1. Regulamentul resursei informaționale gestionate de Sistemul informațional „e-Vinieta” (în continuare – Regulament) este elaborat în vederea reglementării modului de organizare, funcționare și utilizare a Sistemului informațional „e-Vinieta” (în continuare – SI „e-Vinieta”).

2. SI „e-Vinieta” reprezintă o resursă informațională de stat, menită să faciliteze completarea formularului vinietei, precum și evidența și controlul achitării vinietei.

3. Noțiunile utilizate în prezentul Regulament au semnificațiile prevăzute în Codul fiscal nr. 1163/1997, Legea nr. 467/2003 cu privire la informatizare și la resursele informaționale de stat, precum și în Conceptul Sistemului informațional „e-Vinieta”.

Capitolul II

DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBIECȚILOR

Secțiunea 1

Drepturile și obligațiile posesorului

4. Posesorul are dreptul:

1) să utilizeze informația disponibilă în cadrul SI „e-Vinieta” în scopul executării obligațiilor sale;

2) să organizeze activități de schimb de experiență în domeniul SI „e-Vinieta”.

5. Posesorul este obligat:

1) să asigure condițiile juridice, organizatorice și financiare pentru crearea și funcționarea SI „e-Vinieta”;

2) să stabilească planurile de dezvoltare ale SI „e-Vinieta”;

3) să aprobe contractul-tip cu prestatori de servicii de plată privind achitarea și emiterea vinietei în regim offline;

4) să asigure dezvoltarea continuă a SI „e-Vinieta”;

5) să asigure monitorizarea și evaluarea performanțelor SI „e-Vinieta”;

6) să stabilească măsurile tehnice și organizatorice de protecție și securitate.

Secțiunea a 2-a

Drepturile și obligațiile deținătorului

6. Deținătorul are dreptul:

1) să utilizeze SI „e-Vinieta” și să acceseze informațiile aferente în scopul executării obligațiilor sale;

2) să organizeze activități de instruire privind SI „e-Vinieta”;

3) să autorizeze suspendarea activității SI „e-Vinieta” în cazul unei situații excepționale stabilite în conformitate cu actele normative în domeniu, în cazul unor incidente sau în cazul existenței riscurilor semnificative de securitate pentru resursele informaționale de importanță publică;

4) să încheie contracte cu prestatori de servicii de plată privind achitarea și emiterea vinietei în regim offline, în baza unui contract-tip aprobat de posesor.

7. Deținătorul este obligat:

1) să asigure suportul operațional pentru funcționarea eficientă a SI „e-Vinieta”;

2) să elaboreze și să aprobe procedurile operaționale pentru operarea SI „e-Vinieta”;

3) să elaboreze și să aprobe regulile tehnice de conectare și accesare a SI „e-Vinieta”, precum și modul de utilizare a acestuia de către subiecți;

4) să asigure monitorizarea și evaluarea performanțelor SI „e-Vinieta”, precum și publicarea periodică a indicatorilor de performanță înregistrați de sistem;

5) să intervină pentru investigarea, soluționarea, înlăturarea erorilor identificate sau comunicate de subiecți;

6) să asigure soluționarea cererilor de anulare a subiecților în conformitate cu prevederile prezentului Regulament;

7) să elaboreze, să aprobe și să publice pe pagina web a SI „e-Vinieta” termenele și condițiile de utilizare a sistemului;

8) să asigure înregistrarea obiectelor informaționale supuse înregistrării;

9) să asigure procesul de integrare cu sistemele informaționale externe;

10) să asigure integritatea informației în cadrul SI „e-Vinieta” pe segmentul său de responsabilitate;

11) să monitorizeze procesul de înregistrare și prelucrare a datelor în cadrul SI „e-Vinieta”;

12) să asigure securitatea și protecția datelor;

13) să elaboreze și să implementeze în comun cu administratorul tehnic politica de securitate informațională pentru asigurarea respectării regulilor, standardelor și normelor general acceptate în domeniul securității informaționale;

14) să monitorizeze respectarea cerințelor de securitate și conformitate ale SI „e-Vinieta” în domeniul protecției datelor cu caracter personal;

15) să autorizeze suspendarea și revocarea dreptului de acces la SI „e-Vinieta” în condițiile pct. 41 din prezentul Regulament;

16)  să colaboreze, conform actelor normative, cu administratorul tehnic în domeniul administrării tehnice a SI „e-Vinieta”.

Secțiunea a 3-a

Drepturile și obligațiile utilizatorului

8. Utilizatorul are dreptul:

1) să utilizeze orice metodă de plată disponibilă pentru achitarea vinietei;

2) să solicite anularea și restituirea vinietei în condițiile legislației și prezentului Regulament;

3) să fie informat în prealabil despre cuantumul comisioanelor aplicate la emiterea vinietei, în cazul achitării în regim online sau offline prin intermediul instrumentelor de plată ale prestatorilor de servicii de plată contractați de către  deținătorul sistemului.

9. Utilizatorul are obligația:

1) să asigure completarea datelor necesare pentru generarea și achitarea vinietei în cadrul SI „e-Vinieta”;

2) să asigure autenticitatea și veridicitatea datelor înregistrate în SI „e-Vinieta”;

3) să asigure confidențialitatea oricăror date de autentificare în cadrul SI „e-Vinieta”;

4) să achite cuantumul vinietei calculate în cadrul SI „e-Vinieta”;

5) să achite, după caz, comisioanele aferente achitării vinietei prin intermediul instrumentelor prestatorilor de servicii de plată;

6) să utilizeze funcționalitățile SI „e-Vinieta” exclusiv conform destinației acestora și în strictă conformitate cu legislația.

Capitolul III

PROCESUL DE ÎNCASARE A VINIETEI

Secțiunea 1

Emiterea și achitarea vinietei

10. Emiterea vinietei se realizează prin intermediul paginii web a SI „e-Vinieta”.

11.Prestatorii de servicii de plată pot asigura, de asemenea, implementarea în cadrul instrumentelor lor de plată a posibilității de generare și achitare a vinietei în regim online sau offline, în baza unor contracte cu deținătorul SI „e-Vinieta” și integrărilor tehnice corespunzătoare.

12. Achitarea vinietei este responsabilitatea subiecților impunerii, care au obligația de plată în conformitate cu legislația.

13. Calculul vinietei se asigură în cadrul SI „e-Vinieta” conform cotelor impunerii și perioadelor de valabilitate stabilite în Codul fiscal nr. 1163/1997.

14. În scopul facilitării achitării vinietei, deținătorul asigură utilizarea serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay).

15. Achitarea vinietei se efectuează prin metodele de plată selectate de subiecții impunerii în cadrul serviciului guvernamental de plăți electronice (MPay).

16. Dovada achitării vinietei se consideră confirmarea emisă de SI „e-Vinieta”, de serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay) sau confirmarea eliberată de orice prestator de servicii de plată pentru procesarea prin serviciul guvernamental de plăți electronice (MPay).

Secțiunea a 2-a

Anularea și restituirea vinietei

17. Anularea vinietei achitate în cadrul SI „e-Vinieta” se aplică în cazul în care există cererea motivată a utilizatorului.

18. Anularea vinietei este admisă în cazul indicării eronate a datelor la generarea vinietei și completarea formularului (tipul vinietei, tipul și datele de identificare ale autovehiculului etc.), precum și al achitării și emiterii repetate a vinietei. În toate cazurile, subiectul va prezenta, concomitent cu cererea de anulare, documente confirmatoare în susținerea cererii sale, precum și confirmarea achitării unei viniete corecte.

19. Modul de anulare a vinietei în cazurile prevăzute în pct. 18 se stabilește de către deținătorul SI „e-Vinieta”.

20. Cererea de anulare a vinietei se prezintă deținătorului SI „e-Vinieta” pentru soluționare.

21. Cererea de restituire a vinietei se prezintă Serviciului Fiscal de Stat și este examinată în condițiile stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 235/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stingerea obligației fiscale prin compensare și/sau restituirea mijloacelor bănești.

Capitolul IV

ÎNREGISTRAREA DATELOR

22. În scopul emiterii vinietei, utilizatorul introduce în SI „e-Vinieta” informațiile cu privire la obiectul impunerii.

23. SI „e-Vinieta” ține evidența vinietelor emise și achitate în limba română, exclusiv în format electronic.

24. Toate înregistrările operate în SI „e-Vinieta” se păstrează în ordine cronologică.

25. Posesorul efectuează administrarea SI „e-Vinieta” cu ajutorul complexului de mijloace software și hardware, în corespundere cu prezentul Regulament.

Capitolul V

MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA INFORMAȚIEI

26. Modificarea și/sau completarea datelor din SI „e-Vinieta” prin adăugarea unor noi înscrieri privind anularea și substituirea datelor înregistrate anterior nu se admite.

27. Deținătorul asigură posibilitatea accesării și vizualizării informației la orice etapă de modificare și/sau completare a datelor, precum și a ținerii evidenței tuturor modificărilor și completărilor. Toate modificările operate se păstrează în ordine cronologică.

Capitolul VI

REGIMUL JURIDIC DE UTILIZARE A INFORMAȚIEI

28. Accesul automatizat la informația din SI „e-Vinieta” se realizează prin intermediul interfețelor automatizate de comunicare, prin autentificarea cu certificatele cheilor publice și autorizarea prin MPass.

29. Accesul utilizatorilor deținătorului la informația din SI „e-Vinieta” se realizează prin intermediul interfețelor de utilizator, prin autentificarea cu certificatele cheilor publice și autorizarea prin MPass.

30. Se interzice utilizarea datelor din SI „e-Vinieta” în scopuri contrare legii.

31. Datele cu caracter personal ale persoanelor fizice se utilizează  conform legislației privind protecția datelor cu caracter personal.

32. Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal în cadrul SI „e-Vinieta” constituie 10 ani de la data achitării vinietei. După expirarea termenului, datele cu caracter personal vor fi depersonalizate și stocate exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică.

33. Destinatarii datelor din sistem nu sunt în drept să modifice datele obținute, iar la utilizarea acestora sunt obligați să indice sursa lor.

34. Datele recepționate din SI „e-Vinieta” nu pot fi transmise persoanelor terțe dacă legislația sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel.

Capitolul VII

ASIGURAREA PROTECȚIEI ȘI SECURITĂȚII

 INFORMAȚIEI

35. Asigurarea securității, confidențialității și integrității datelor prelucrate în cadrul SI „e-Vinieta” se efectuează de către subiecții cu drepturi de acces la sistem, cu respectarea strictă a cerințelor față de asigurarea securității informației și a prevederilor legislației din domeniul protecției datelor cu caracter personal.

36. Obiecte ale asigurării protecției și securității informației din cadrul SI „e-Vinieta” se consideră tot complexul de mijloace software și hardware care asigură realizarea proceselor informaționale:

1) baza de date, sistemele informaționale, sistemele operaționale, sistemele de gestiune a bazelor de date și alte aplicații care asigură funcționarea SI „e-Vinieta”;

2) sistemele de comunicații electronice, rețelele, serverele, calculatoarele și alte mijloace tehnice de prelucrare a informației.

37. Protecția informației în cadrul SI „e-Vinieta” se asigură prin următoarele metode:

1) asigurarea măsurilor de protecție a datelor prin folosirea metodelor criptografice de transmitere a informației prin rețelele de transport de date guvernamentale;

2) excluderea accesului neautorizat la datele din SI „e-Vinieta”, prin utilizarea funcționalităților de autentificare ale serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului pentru serviciile electronice (MPass);

3) prevenirea acțiunilor intenționate și/sau neintenționate ale utilizatorilor care pot duce la distrugerea sau denaturarea datelor;

4) efectuarea periodică planificată a copiilor de rezervă ale datelor și fișierelor mijloacelor de program;

5) utilizarea obligatorie a produselor de program licențiate aprobate;

6) monitorizarea procesului de exploatare a SI „e-Vinieta” prin intermediul mecanismului de jurnalizare;

7) prevenirea acțiunilor speciale tehnice și de program care duc la distrugerea, denaturarea datelor sau cauzează defecțiuni în funcționarea complexului tehnic și de program;

8) efectuarea tuturor măsurilor aferente asigurării restabilirii și continuității funcționării SI „e-Vinieta” în cazul incidentelor.

38. Schimbul informațional se efectuează cu utilizarea mijloacelor software și hardware doar prin canale securizate, asigurând integritatea și securitatea datelor.

39. Pentru asigurarea funcționalității eficiente și neîntrerupte a SI „e-Vinieta”, schimbul informațional de date al SI „e-Vinieta” este asigurat în regim nonstop.

40. Deținătorul, în comun cu administratorul tehnic al SI „e-Vinieta”, elaborează și implementează politica de securitate informațională, pentru asigurarea respectării regulilor, standardelor și normelor general acceptate în domeniul securității informaționale, incluzând:

1) identitatea persoanei responsabile de politica de securitate;

2) principalele măsuri tehnico-organizatorice necesare pentru asigurarea funcționării SI „e-Vinieta”;

3) procedurile interne ce exclud cazurile de modificare nesancționată a mijloacelor software și/sau a informației în cadrul SI „e-Vinieta”;

4) responsabilitățile personalului deținătorului și administratorului tehnic al SI „e-Vinieta” privind asigurarea securității informaționale;

5) procedurile de control intern al deținătorului și administratorului tehnic ai SI „e-Vinieta” privind respectarea condițiilor de securitate informațională.

41. Funcționarea SI „e-Vinieta” se suspendă de către posesor, cu informarea subiecților prin mijloacele tehnice disponibile, în caz de apariție a uneia dintre următoarele situații:

1) efectuarea lucrărilor profilactice ale complexului de mijloace software și hardware al SI „e-Vinieta”;

2) încălcarea cerințelor sistemului securității informației, dacă aceasta prezintă pericol pentru funcționarea sistemului;

3) apariția dificultăților tehnice în funcționarea complexului de mijloace software și hardware al sistemului.

42. Fiecare subiect (posesorul, deținătorul, administratorul tehnic)al SI „e-Vinieta” asigură informarea și instruirea utilizatorilor privind metodele și procedeele de contracarare a pericolelor informaționale.

43. Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu cadrul normativ privind protecția datelor cu caracter personal. În cadrul SI „e-Vinieta” vor fi prelucrate datele cu caracter personal strict necesare, neexcesive scopului prestabilit de acesta, asigurând-se un nivel de securitate și confidențialitate adecvat în ceea ce privește riscurile prezentate de prelucrarea și caracterul datelor.

Capitolul VIII

CONTROLUL ȘI RESPONSABILITATEA

44. SI „e-Vinieta” este supus unui control intern și extern. Controlul intern este efectuat anual de către posesor, iar controlul extern este efectuat de către autoritățile administrației publice autorizate conform planurilor de activitate.

45. Subiecții în ale căror atribuții intră administrarea SI „e-Vinieta”, introducerea datelor, furnizarea informațiilor și asigurarea funcționării SI „e-Vinieta” poartă răspundere personală în conformitate cu legislația pentru completitudinea, autenticitatea, veridicitatea, integritatea informației, precum și pentru păstrarea și utilizarea ei.

46. Toți subiecții SI „e-Vinieta” poartă răspundere conform legislației pentru prelucrarea, divulgarea și transmiterea către persoane terțe a informației din sistem ce conține date cu caracter personal contrar prevederilor legislației.

47. Funcționarea SI „e-Vinieta” se suspendă de către administratorul tehnic, după coordonarea prealabilă cu posesorul, în cazul apariției uneia dintre următoarele situații:

1) efectuarea lucrărilor profilactice ale complexului de mijloace software și hardware al sistemului;

2) încălcarea cerințelor sistemului securității informației, dacă aceasta prezintă pericol pentru funcționarea sistemului;

3) apariția dificultăților tehnice în funcționarea complexului de mijloace software și hardware al sistemului;

4) la cererea scrisă a deținătorului sau posesorului.

48. În cazul apariției dificultăților tehnice în funcționarea complexului de mijloace software și hardware al SI „e-Vinieta” din vina terțelor persoane, este posibilă suspendarea funcționării acestuia, cu informarea subiecților prin mijloacele tehnice disponibile.